Logowanie

Historia

Miejska Biblioteka Publiczna została powołana
30 października 1946 roku. Jej zadaniem było organizowanie bibliotek i punktów bibliotecznych
w powiecie, upowszechnianie książki i czytelnictwa, kształcenie kadr bibliotekarskich oraz prowadzenie pracy z czytelnikiem na terenie miasta i powiatu.
Od chwili powołania biblioteka mieści się w dawnym zabytkowym budynku „Sokoła”.

W początkowym okresie księgozbiór biblioteki składał się ze 172 woluminów zakupionych ze składek ulicznych, a także resztek księgozbiorów podworskich
i darów osób prywatnych. Księgozbiór szybko się powiększał i w 1955 roku biblioteka posiadała już 4253 woluminy. W 1948 r. przy Bibliotece Powiatowej powstał Oddział Miejski. Od roku 2008 biblioteka posiada nowy Statut i nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia.

Od początku swego istnienia biblioteka gromadzi literaturę piękną i popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, dokumenty życia społecznego, zbiory audiowizualne oraz regionalia. Obecnie biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 76 000 woluminów. Jest największą biblioteką na terenie powiatu przeworskiego pod względem zbiorów
i liczby czytelników.

W strukturze organizacyjnej instytucji są cztery agendy: wypożyczalnia, czytelnia, dział dziecięcy, dział audiowizualny, które przez sześć dni w tygodniu udostępniają swoje zbiory. W czytelni funkcjonuje Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, utworzony
w ramach programu IKONK@, zwany potocznie czytelnią internetową, która ciągle się rozwija.
Od początku 2008 r. biblioteka włączyła się do Podkarpackiego Systemu Bibliografii Regionalnej
i tworzy bibliografię regionu w oparciu o przesłane periodyki z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, parafii przy Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego, Gmin w Tryńczy, Jaworniku Polskim, Zarzeczu.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi również działalność kulturalno-oświatową, informacyjną oraz wystawienniczą. Wszystkie ważne rocznice państwowe, regionalne i miejskie, kulturalne oraz literackie miały i mają swoje odzwierciedlenie
w działalności placówki.

Corocznie biblioteka aktywnie włącza się
w przygotowanie imprez podczas Tygodnia Tradycji
i Współczesności Kultury Przeworskiej. Z tej okazji na wystawach z cyklu „Wpisani w pamięć przeworszczan” prezentowane są sylwetki osób wyjątkowych, które odeszły, a zostały w pamięci przeworszczan.
Biblioteka współpracuje z przeworskimi szkołami, stowarzyszeniami i kołami. Przy bibliotece od 2009 r. działa Przeworski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

„W uznaniu zasług w dziedzinie upowszechniania kultury a szczególnie za rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców miasta Przeworska, za kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku do pracy twórczej jako nadrzędnej wartości moralnej człowieka, za rozbudzanie zainteresowania pięknem języka ojczystego” 11 maja 1988 roku Wojewoda Przemyski Andrzej Wojciechowski nadał Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku imię Juliana Przybosia.

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment opinii czytelnika: „Biblioteka Miejska jest podstawowym źródłem zaspakajania mojej pasji czytelniczej od wielu lat. Cieszę się, że mogę korzystać z bogatego, moim zdaniem księgozbioru i co również jest bardzo ważne panuje tam przyjazna atmosfera, pozwalająca m.in. na swobodny wybór lektury. Poza tym życzliwi
i kompetentni pracownicy zawsze służą radą i pomocą każdemu, kto tego potrzebuje... Wysoko cenię również inicjatywy pracowników i dyrektora Biblioteki wykraczające poza te podstawowe funkcje. Chodzi mi
o organizowane odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy”.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl