Logowanie

Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku

Dostępność cyfrowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://biblioteka-przeworsk.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.08.2008
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne
2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
Oświadczenie sporządzono dnia 16.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Administrator Systemu Informatycznego Michał Szarga, adres poczty elektronicznej: biblio@biblioteka-przeworsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 648 76 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk
Do budynku prowadzą 3 wejścia:
1) od ul. Kazimierzowskiej z klatką schodową na piętro,
2) od ul. Piłsudskiego - wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów oraz dalej korytarzem wejście do windy,
3) od ul. Jagiellońskiej - wejście z poziomu gruntu, następnie pochylnia oraz dalej korytarzem wejście do windy.
Dla osób na wózkach dostępne jest tylko wejście od ul. Jagiellońskiej.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Raport o stanie zapewniania dostępności MBP Przeworsk - stan w dniu 01.01.2021 r.


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl