Logowanie

TREZOR BIBLIOTECZNY

TREZOR BIBLIOTECZNY

WRZUTNIA DO ZWROTU KSIĄŻEK
Od poniedziałku 29 listopada 2021 r. przy bibliotece została zainstalowana wrzutnia książek, czyli całodobowe urządzenie
do samodzielnego zwrotu książek. Znajduje się na rogu budynku przy ul. Piłsudskiego. Wrzutnia (inaczej: trezor biblioteczny) umożliwia wygodny sposób oddania książek w dniach
i godzinach gdy biblioteka jest zamknięta.
Zakup wrzutni został sfinansowany z dotacji celowej Gminy Miejskiej Przeworsk.

Mamy nadzieję, że to funkcjonalne urządzenie będzie służyć Państwa wygodzie. Równocześnie prosimy o zapoznanie się
z poniższymi zasadami jego korzystania.

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI (TREZORA)

1. Wrzutnia biblioteczna służy do całodobowego samodzielnego zwrotu zbiorów bibliotecznych (książek, zbiorów na nośnikach CD/DVD) wypożyczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Przeworsku.

2. Książki należy wkładać do wrzutni w sposób ostrożny, pojedynczo, grzbietem do środka.

3. Zwrócone zbiory biblioteczne zostaną zdjęte z konta Czytelnika w następnym dniu roboczym (wyjmowane są
z wrzutni codziennie rano).

4. Po dokonaniu zwrotu Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłaszać do Biblioteki telefonicznie bądź mailowo.

5. W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, zaprzestanie naliczania opłat za ich przetrzymanie, następuje od chwili usunięcia ich z konta Czytelnika, a nie z chwilą wrzucenia do wrzutni.

6. Oddanie materiałów bibliotecznych z opóźnieniem poprzez wrzutnię, nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za ich nieterminowy zwrot.

7. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych, obowiązuje regulaminowa zasada pokrycia kosztów wynikłych
z ich zniszczenia.

8. Awaria wrzutni bibliotecznej nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.

9. ZABRANIA SIĘ wrzucania do urządzenia innych przedmiotów poza wypożyczonymi w Bibliotece zbiorami bibliotecznymi,
ani też książek które Czytelnik chce przekazać Bibliotece w darze.

10. Stanowisko wrzutni do książek jest objęte monitoringiem.

11. Korzystanie z wrzutni bibliotecznej jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszych zasad.

Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości zwracania wypożyczonych książek!


ul. Piłsudskiego 8.
37-200 Przeworsk
tel. (0-16) 648-76-92

biblio@biblioteka-przeworsk.pl
czytelnia@biblioteka-przeworsk.pl